1

Portal za mala in srednje velika podjetja, namenjen strukturiranemu vstopu na nove trge

Zaradi omejenih virov in nenaklonjenosti tveganju, s katerimi se MSP srečujejo na tujih trgih, se internacionalizacija MSP bistveno razlikuje od internacionalizacije velikih podjetij. Zato je skupni izziv projekta opredeljen z vzpostavitvijo čezmejnega omrežja z namenom podpiranja internacionalizacije MSP na poljski trg. Osnova za to je skupen nastop partnerjev in dvig kritične mase potrebnih sredstev. Na podlagi skupnih kompetenc in področij pametne specializacije omogočamo višjo dodano vrednost na obeh straneh meje.

Inovativnost projekta se kaže v mrežnem modelu internacionalizacije, ki upošteva stanje in konkurenco na posameznem trgu. MSP pridobijo dostop do mednarodnega trga prek strukturiranih odnosov med partnerji v mreži. MSP lahko tako pri širitvi na tuje trge gradi na obstoječih povezavah in odnosih.

Projekt je usmerjen v izvedbo SKUPNE ČEZMEJNE MREŽE ZA INTERNACIONALIZACIJSKO PODPORO MSP na poljskem trgu, ki bo temeljila na SKUPNIH ČEZMEJNIH AKTIVNOSTIH.

 

Če MSP želijo biti prisotna na mednarodnih trgih, morajo biti inovativna in konkurenčna. Da bi lahko nenehno razvijali nove izdelke, procese in storitve, potrebujejo poznavanje razvitih trgov in gotovost, da njihova ponudba temelji na najnovejših svetovnih spoznanjih. To pomeni, da morajo biti MSP sposobna vzpostaviti partnerstva za dostop do novih trgov, kompetenc in sporazumov o sodelovanju. MSP bi morala imeti priložnost deliti svoje znanje in izkušnje, razumeti zahteve novih trgov in akterjev, kar lahko prispeva k razvoju novih izdelkov in storitev. Bolj kot so izdelki in storitve kompleksni, težje je vstopiti na nove trge, kar je posledica kulturnih ovir, omejenega znanja ali povpraševanja po izdelkih, ki jih je treba prilagoditi trgu.

 


2

Cilji projekta

Cilj projekta je POVEČANJE ŠTEVILA INTERNACIONALIZIRANIH MSP NA ČEZMEJNEM OBMOČJU.

 

Cilj projekta je torej povečati čezmejno sodelovanje med podjetji za izboljšanje njihove konkurenčnosti, internacionalizacije in izvoza s podpiranjem mrežnega pristopa (grozdenja) z namenom osvojitve poljskega trga. Ker je poljski trg zelo zahteven za vstop, bo projekt združil podjetja in raziskovalno-razvojne ustanove z obeh strani meje, da bi združili moči pri razvoju kompetenc na skupnih področjih inteligentne specializacije in ustvarjanju novih rešitev z višjo dodano vrednost.

 

Zaradi obstoječih povezav podpornih institucij s poljskim ciljnim trgom bodo imela domača SI-AT podjetja krajše učne krivulje, zmanjšano bo poslovno tveganje in omogočen dostop do pravih informacij, ki jih podjetniki potrebujejo za sprejemanje pravih poslovnih odločitev. Z vzpostavljeno digitalno spletno platformo so vsakomur dostopne vse relevantne informacije o ciljnih trgih, institucijah financiranja, najboljših praksah in priložnostih za financiranje aktivnosti internacionalizacije na tem trgu.


3

Informacije o programu INTERREG

Programi čezmejnega financiranja v okviru Evropskega teritorialnega sodelovanja (ETC) spodbujajo boljše sodelovanje med sosednjimi državami/regijami. Usmerjeni so v skupno premagovanje izzivov v posameznih obmejnih regijah in prispevajo k oblikovanju skupnega čezmejnega gospodarskega, naravnega in življenjskega prostora.

 

Program sodelovanja Interreg SI-AT je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja »Teritorialno sodelovanje v Evropi (ETC)«, ki spodbuja čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo v letih 2014-2020.

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je nadaljevanje procesa sodelovanja, ki se je začel sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja v okviru trilateralnega in bilateralnega sodelovanja (Avstrija-Slovenija-Madžarska, Slovenija-Madžarska-Hrvaška in programi čezmejnega sodelovanja Slovenija- Madžarska). Zaradi te dolge tradicije programov čezmejnega sodelovanja so upravne institucije, pa tudi ustrezni akterji iz obeh držav pridobile dragocene izkušnje glede teritorialnega sodelovanja, pomembnega za EU.Projektni partnerji